WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (fax lub e-mail) i wymagają potwierdzenia przez Biuro Obsługo Klienta

 2. W przypadku reklamacji jakiekolwiek ustalenia ustne nie będą stanowiły podstaw do jej rozstrzygnięcia.

 3. Zamówienie powinno dokładnie określać rodzaj materiału, wymaganą rozdzielczość i technologię druku, dokładny wymiar wydruku, ilość sztuk oraz sposób wykończenia.

 4. DRUKARNIA TOTU ma prawo niewykonania zlecenia, w przypadku gdy Zleceniodawca ma nieuregulowane, przeterminowane zobowiązania finansowe.

 5. W przypadku opóźnień płatności TOTU nalicza ustawowe odsetki.

 6. Materiały do druku należy przygotować i dostarczyć w sposób opisany na stronie internetowej drukarni pod adresem www.totudruk.pl. Przygotowanie niezgodne z wytycznymi nie będzie przekazywane do produkcji lub na życzenie klienta może zostać poprawione, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami pracy naszego studia graficznego.

 7. Koszty projektów, wydruków próbnych i innych podobnych prac wstępnych powstałych na wyraźne życzenie Zleceniodawcy będą wykonywane na jego koszt nawet w przypadku braku pisemnego zlecenia.

 8. TOTU wykonuje zlecenia w oparciu o zamówienie oraz dostarczone materiały. Nie ma obowiązku sprawdzania ich poprawności. Kosztami wynikłymi z późniejszych zmian wprowadzonych przez Zleceniodawcę (z ewentualnymi przestojami maszyn włącznie) będzie obciążony Zleceniodawca.

 9. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć firmę TOTU ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich za naruszenie ich praw.

 10. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć firmę TOTU od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach.

 11. Czas realizacji oraz forma odbioru powinna być określona w zleceniu.

 12. Termin realizacji rozpoczyna się od następnego dnia po dniu złożenia przez Zamawiającego zlecenia oraz dostarczenia poprawnych plików do druku.

 13. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez Zleceniobiorcę w materiałach reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych TOTU.

 14. Ewentualne reklamacje co do jakości produktów powinny być składane pisemnie (fax, e-mail) do rozpatrzenia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia odbioru. W takim przypadku Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia reklamowanego produktu firmy TOTU.
 15. W konsekwencji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji TOTU może obniżyć cenę towaru lub dostarczyć towar wolny od wad.

 16. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą TOTU nie może przekraczać 10% wartości niezrealizowanego w terminie zlecenia.

 17. Po wykonaniu zlecenia TOTU przechowuje/archiwizuje materiały otrzymane przez Zleceniodawcę przez okres 4-ech tygodni, dotyczy to zarówno prac na nośnikach CD, projektów zapisywanych na FTP, materiałów powierzonych, a także nie odebranych terminowo prac.

 • Rozpoczęcie współpracy z TOTU jest równoznaczne z akceptacją warunków współpracy.

 • Powyższe WARUNKI WSPÓŁPRACY nie dotyczą firm, z którymi zostały zawarte odrębne umowy o współpracy.

 • Sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Katowicach.
Wszytskie prawa zastrzeżone ToTuDruk sp. z o.o.